top of page

Werkwijze

Intake

Na aanmelding van uw kind, wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek worden de hulpvraag en mogelijkheden van remedial teaching besproken. Recente toetsgegevens en/of onderzoeksverslag(en) zijn hierbij belangrijk.

Onderzoek

Indien nodig zullen er verschillende testen worden afgenomen, die gerelateerd zijn aan het leerprobleem. Als er een verslag van een recent onderzoek beschikbaar is, zal er met deze onderzoeksgegevens gewerkt worden. Daarnaast wordt er zo nodig en in overleg met ouders, contact opgenomen met de leerkracht en zo nodig met de intern begeleider.

Advies

De behandeldoelen en de activiteiten met betrekking tot het leerprobleem worden met ouders besproken. Hierdoor wordt duidelijk wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ook worden er afspraken gemaakt over het tijdstip, de duur en frequentie van de begeleiding. Er wordt een handelingsplan opgesteld als dit met ouders is afgesproken.

Remedial Teaching

De begeleiding wordt aangegaan voor een periode van ongeveer 12 weken. Gedurende deze periode wordt er intensief met het kind gewerkt en wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de leermethoden van school. Tijdens de begeleiding is er regelmatig contact met de ouders en school.

Evaluatie

Aan het eind van de vooraf besproken behandelperiode vindt er een evaluatiegesprek met ouders plaats, waarin de vorderingen van het kind worden besproken. Naar aanleiding van deze resultaten en die van school wordt er gekeken of de begeleiding kan worden afgesloten of moet worden voortgezet.

Locatie

De begeleiding vindt plaats in de eigen praktijk te Berkel-Enschot, maar in overleg kan de remedial teaching ook in regio Tilburg, bijvoorbeeld op school of eventueel thuis worden gegeven.

RT-Praktijk Inez Remedial Teaching
bottom of page